SN/K 014 Faste slokkesystemer

Standardiseringskomiteen SN/K 014 Faste brannslokkesystemer har i tillegg til det internasjonale arbeidet i CEN/TC 191, sekretariat for dette nordiske arbeidet INSTA 900 - Boligsprinkler.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2015-12-04

«Komiteen skal følge og delta i standardiseringsarbeidet i CEN/TC 191. Arbeidet består i å behandle og kommentere dokumenter som mottas fra CEN/TC 191 Faste brannslokkesystemer samt INSTA-arbeid om emnet. Komiteen skal være Standard Norges ekspertgruppe for behandling av standardforslag på området faste brannslokkesystemer og røykventilasjon i forbindelse med avstemming og uttalelser.

De saker komiteen skal behandle forelegges komiteen av Standard Norge.

Det antas å være behov for 1-3 møter per år i komiteen i tillegg til deltagelse i CEN-møter og INSTA møter.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering, kan føre til at komiteen blir nedlagt.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.»

Komitéleder:

John Erik Westby, leder

Faglig ansvarlig:

Ulla M. Gjerdrum (umg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)