SN/K 037 Løfteinnretninger

Det internasjonale arbeidet skjer i CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks og i ISO/TC 178 Lifts (Elevators), escalators and moving walks  Komiteen skal videre gi Standard Norge bistand i forbindelse med arbeidene i INSTA M Hiss som er et internordisk standardiseringssamarbeid med hovedfokus på felles behandling av ulykkeregistreringer på løfteinnretninger, felles behandling og forståelse av forslag til standarder fra CEN og ISO og utveksling av informasjoner og erfaringer med de nordiske landenes regler og lovverk inne området..

Komiteens første oppgave vil være å utarbeide en ny norsk standard for periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer og rullende fortau. Arbeidet skal ta hensyn til myndighetenes ønske om å sikre at slike sikkerhetskontroller utføres og rapporteres likt i hele landet, samtidig med at man ønsker å sikre opprettholdelse av dagens sikkerhet på denne typen løfteinnretninger. Det planlegges faste møter i komiteen forut for årsmøtene i CEN/TC 10 og ISO/TC 178.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2020-03-18

Hovedoppgave
Komiteens hovedoppgaver er å følge opp internasjonal standardisering og utvikle prioriterte nasjonale standarder innen området løfteinnretninger som heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

Komiteen skal videre bistå Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) med regelverksutvikling og sikkerhetsspørsmål, bidra med avklaringer rundt forståelsen av direktiver samt komme med råd og innspill i løpende saker.

Komiteen skal også på sine møter gå gjennom hendelser og ulykker på løfteinnretninger, og eventuelt komme med forslag til endringer eller forbedringer i standarder og nasjonalt lovverk som kan hindre gjentakelse.

Komiteen har løpende oppfølging av ulykkes-registreringen i Norden. Dette skjer ved at NS-INSTA 500-1 er publisert, og at dataverktøyet er utviklet og tilbudt medlemslandene. Verktøyet benyttes i Norge til rapportering i DiBKs nasjonale register NIREG.

Arbeidet i INSTA M Hiss omfatter utvikling av standarder for moderniseringer og ombygginger på løfteinnretninger (prINSTA 500-4), samt arbeid med helse og sikkerhet for arbeid i heissjakt prINSTA 500-3).

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Generelt
Komiteen skal blant annet:

 1. Følge opp CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks, ISO/TC 178 Lifts (Elevators), escalators and moving walks og INSTA M HISS. Komiteen skal gi råd til Standard Norge om norske synspunkter på forslag til standarder og andre publikasjoner fra CEN, ISO og INSTA, og gi veiledning om norske avstemminger til forslag fra CEN, ISO og INSTA.
 2. Vurdere hvor det er viktig og relevant at norske eksperter og Standard Norge deltar i ISO, CEN og INSTA M Hiss.
 3. Vurdere behovet for nasjonale standarder på området og utarbeide innspill til Standard Norge med forslag til prioriteringer.
 4. Vurdere behovet for oversettelse av ISO, CEN og INSTA-standarder, samt utarbeide forslag til Standard Norge med prioriteringer.
 5. Bidra med faglig kvalitetssikring av standarder som er besluttet oversatt.
 6. Utvikle faglig innhold i årlig etterutdanningskurs for sikkerhetskontrollører. (Kan endres i løpet av perioden).
 7. Være spesielt oppmerksomme på tema som gjelder sikkerhet, universell utforming, drift og vedlikehold og bærekraft.

Nasjonal standardisering
Komiteen skal:

 1. Utgi ny norsk standard med avtalevilkår for ettersyn, drift og vedlikehold av løfteinnretninger, prNS 3809.
 2. Utgi ny norsk standard for evakuering fra bygg. Et forslag har vært til offentlig høring, og innkomne uttalelser behandles. (prNS 3807)
 3. Utgi ny INSTA-standard NS-INSTA 500-3 for sikkerhet for arbeid på løfteinnretninger.
 4. Nasjonalt arbeid med sikkerhetskontroll av parkeringssystemer for bil i henhold til NS-EN Maskinsikkerhet - Kraftbetjent utstyr for parkering av motorkjøretøyer.

Komiteen oppnevnes for en periode på 3 år.

Komitéleder:

Magne Kalstad

Faglig ansvarlig:

Knut Løe (klo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)