SN/K 037 Løfteinnretninger

Det internasjonale arbeidet skjer i CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks og i ISO/TC 178 Lifts (Elevators), escalators and moving walks  Komiteen skal videre gi Standard Norge bistand i forbindelse med arbeidene i INSTA M Hiss som er et internordisk standardiseringssamarbeid med hovedfokus på felles behandling av ulykkeregistreringer på løfteinnretninger, felles behandling og forståelse av forslag til standarder fra CEN og ISO og utveksling av informasjoner og erfaringer med de nordiske landenes regler og lovverk inne området..

Komiteens første oppgave vil være å utarbeide en ny norsk standard for periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer og rullende fortau. Arbeidet skal ta hensyn til myndighetenes ønske om å sikre at slike sikkerhetskontroller utføres og rapporteres likt i hele landet, samtidig med at man ønsker å sikre opprettholdelse av dagens sikkerhet på denne typen løfteinnretninger. Det planlegges faste møter i komiteen forut for årsmøtene i CEN/TC 10 og ISO/TC 178.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2010-03-16

Komiteens hovedoppgaver er å følge opp internasjonal standardisering og utvikle prioriterte nasjonale standarder innen området løfteinnretninger som heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.  Komiteen skal videre bistå Statens bygningstekniske etat med regelverksutvikling og sikkerhetsspørsmål, bidra med avklaringer rundt forståelsen av direktiver samt komme med råd og innspill i løpende saker. 

Komiteen skal: 

  • Følge opp CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks, ISO/TC 178 Lifts (Elevators), escalators and moving walks og INSTA M HISS. Komiteen skal gi råd til Standard Norge om norske synspunkter på forslag til standarder og andre publikasjoner fra CEN, ISO og INSTA, og gi veiledning om norske avstemminger til forslag fra CEN og ISO
  • Vurdere hvor det er viktig og relevant at norske eksperter og Standard Norge deltar i ISO, CEN og INSTA arbeidene
  • Vurdere behovet for nasjonale standarder på området og utarbeide innspill til Standard Norge med forslag til prioriteringer
  • Vurdere behovet for oversettelse av ISO og CEN standarder på området og utarbeide forslag til Standard Norge med forslag til prioriteringer
  • Bidra med faglig kvalitetssikring av standarder som er besluttet oversatt
  • Utvikle faglig innhold i årlig etterutdanningskurs for sikkerhetskontrollører
  • Være spesielt oppmerksomme på tema som gjelder sikkerhet, universell utforming, drift og vedlikehold og bærekraft

Nasjonal standardisering
Komiteen skal:

  • Utvikle forslag til ny norsk standard for sikkerhetskontroll av heiser, og skal sikre at en bredt sammensatt gruppe fra aktuelle miljøer i Norge bidrar i høringsprosessene
  • Bidra med innspill og kommentarer til andre komiteer i Standard Norge som arbeider på tilstøtende områder.  

Øvrig

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for 2010.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode på 3 år.

 

Komitéleder:

Magne Kalstad, Norsk Heiskontroll

Faglig ansvarlig:

Knut Løe (klo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)