SN/K 037 Løfteinnretninger

Standard Norges komite SN/K 037 Løfteinnretninger dekker standardiseringsarbeider for heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau så vel som trappeheiser og parkeringsanlegg for biler. Komiteen er aktivt med i nasjonale og internasjonale arbeider for standardisering og regelutforming, og har et rådgivningsoppdrag for nasjonale bygningsmyndigheter.

Komiteen deltar europeisk i CENs tekniske komité CEN/TC 10, internasjonalt i ISO sin tekniske komité ISO/TC 178 og internordisk i INSTA M Hiss.

Komiteen har utarbeidet flere standarder innen feltet, fra rene nasjonale standarder (NS) til INSTA-standarder (NS-INSTA).

SN/K 037 Løfteinnretninger har i senere år publisert følgende standarder:

 • NS 3808 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau - Forbedring av sikkerheten.
 • NS 3809 Krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger.
 • NS 3810 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau. Denne er nå erstattet av NS-INSTA 500-2.
 • NS-INSTA 500-1 Ulykkeregistreringssystem for heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.
 • NS-INSTA 500-2 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

Standard Norges komite SN/K 037 Løfteinnretninger dekker standardiseringsarbeider for heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau så vel som trappeheiser og parkeringsanlegg for biler.

 

SN/K 037 Løfteinnretninger er aktivt med i nasjonale og internasjonale arbeider for standardisering og regelutforming, og har et rådgivningsoppdrag for nasjonale bygningsmyndigheter.

 

Komiteen deltar europeisk i CEN sin tekniske komite CEN/TC 10, internasjonalt i ISO sin tekniske komite ISO/TC 178 og internordisk i INSTA M Hiss.

 

Komiteen har utarbeidet flere standarder innen feltet, fra rene nasjonale standarder (NS) til INSTA-standarder (NS-INSTA).

 

SN/K 037 Løfteinnretninger har i senere år publisert følgende standarder:

 

NS 3808              Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau - Forbedring av sikkerheten.

NS 3809              Krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger.

NS 3810              Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau. Denne er nå erstattet av NS-INSTA 500-2.

NS-INSTA 500-1 Ulykkeregistreringssystem for heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

NS-INSTA 500-2 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2020-03-18

Hovedoppgave
Komiteens hovedoppgaver er å følge opp internasjonal standardisering og utvikle prioriterte nasjonale standarder innen området løfteinnretninger som heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

Komiteen skal videre bistå Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) med regelverksutvikling og sikkerhetsspørsmål, bidra med avklaringer rundt forståelsen av direktiver samt komme med råd og innspill i løpende saker.

Komiteen skal også på sine møter gå gjennom hendelser og ulykker på løfteinnretninger, og eventuelt komme med forslag til endringer eller forbedringer i standarder og nasjonalt lovverk som kan hindre gjentakelse.

Komiteen har løpende oppfølging av ulykkes-registreringen i Norden. Dette skjer ved at NS-INSTA 500-1 er publisert, og at dataverktøyet er utviklet og tilbudt medlemslandene. Verktøyet benyttes i Norge til rapportering i DiBKs nasjonale register NIREG.

Arbeidet i INSTA M Hiss omfatter utvikling av standarder for moderniseringer og ombygginger på løfteinnretninger (prINSTA 500-4), samt arbeid med helse og sikkerhet for arbeid i heissjakt prINSTA 500-3).

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Generelt
Komiteen skal blant annet:

 1. Følge opp CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks, ISO/TC 178 Lifts (Elevators), escalators and moving walks og INSTA M HISS. Komiteen skal gi råd til Standard Norge om norske synspunkter på forslag til standarder og andre publikasjoner fra CEN, ISO og INSTA, og gi veiledning om norske avstemminger til forslag fra CEN, ISO og INSTA.
 2. Vurdere hvor det er viktig og relevant at norske eksperter og Standard Norge deltar i ISO, CEN og INSTA M Hiss.
 3. Vurdere behovet for nasjonale standarder på området og utarbeide innspill til Standard Norge med forslag til prioriteringer.
 4. Vurdere behovet for oversettelse av ISO, CEN og INSTA-standarder, samt utarbeide forslag til Standard Norge med prioriteringer.
 5. Bidra med faglig kvalitetssikring av standarder som er besluttet oversatt.
 6. Utvikle faglig innhold i årlig etterutdanningskurs for sikkerhetskontrollører. (Kan endres i løpet av perioden).
 7. Være spesielt oppmerksomme på tema som gjelder sikkerhet, universell utforming, drift og vedlikehold og bærekraft.

Nasjonal standardisering
Komiteen skal:

 1. Utgi ny norsk standard med avtalevilkår for ettersyn, drift og vedlikehold av løfteinnretninger, prNS 3809.
 2. Utgi ny norsk standard for evakuering fra bygg. Et forslag har vært til offentlig høring, og innkomne uttalelser behandles. (prNS 3807)
 3. Utgi ny INSTA-standard NS-INSTA 500-3 for sikkerhet for arbeid på løfteinnretninger.
 4. Nasjonalt arbeid med sikkerhetskontroll av parkeringssystemer for bil i henhold til NS-EN Maskinsikkerhet - Kraftbetjent utstyr for parkering av motorkjøretøyer.

Komiteen oppnevnes for en periode på 3 år.

Komitéleder:

Øystein Ueland, BMA Heisteknisk Rådgivning AS

Faglig ansvarlig:

Knut Løe (klo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)