SN/K 186 Læringsteknologi

Komiteen arbeider med læringsteknologi og e-læring, men også med andre aspekter av informasjonsteknologi i forbindelse med læring og utdanning. Komiteen er nasjonal referansekomité for både europeiske og internasjonale komiteer. Flere komitémedlemmer er aktive i de europeiske og internasjonale komiteene. 

På europeisk nivå pågår arbeidet i:

  • CEN/TC 353 Technologies supporting education and learning processes 

Det internasjonale arbeidet skjer i en underkomité under ISO/IEC JTC 1, Information technology:

  • ISO/IEC JTC 1/SC 36 Information technology for learning, education and training

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT, september 2020

SN/K 186 er nasjonal speilkomité for følgende europeiske og internasjonale standardiseringskomiteer:

  • ISO/IEC JTC 1/SC 36 Information technology for learning, education and training
  • CEN/TC 353 Technologies supporting education and learning processes 

SN/K 186 samordner den norske deltakelsen i disse standardiseringskomiteene, inklusive deltakelse på internasjonale møter, og gir råd til Standard Norge med hensyn til norsk stemmegivning på alle nivåer innenfor disse komiteene.

SN/K 186 tar i sitt arbeid utgangspunkt i internasjonale, europeiske og nasjonale standarder. SN/K 186 kan ved behov også samarbeide, delta i eller utvikle produkter på grunnlag av arbeid i nasjonale og internasjonale standardiseringsinitiativer og -konsortier utenom ISO/IEC og CEN.

SN/K 186 skal vurdere behovet for nasjonale standarder og eventuelle standardiserte tilleggsprodukter (veiledere, oversettelser osv.) innen prioriterte områder som supplement til internasjonale og europeiske standarder. Målet er at læringsteknologistandarder blir tatt i bruk som et nyttig og viktig verktøy for bedre informasjonsflyt i norsk utdanning og opplæring på alle nivåer.

Prioritert område for komiteen:

  • Digitale læringsressurser: distribusjon/integrasjon, metadata, individuell tilpasning og tilgjengelighet, digitale oppgaver og prøver.

Komiteen kan selv foreslå endringer av prioritert område eller nye prioriterte områder. Komiteen skal legge fram forslag til Standard Norge om konkrete standardiseringsaktiviteter innen prioritert område. Endring av prioritering og oppstart av konkrete nasjonale standardiseringsprosjekter forutsetter at mandatet revideres. Komiteen kan ved behov etablere arbeidsgrupper til å løse konkrete arbeidsoppgaver.

Komitéleder:

Eva Mjøvik, Utdanningsdirektoratet

Faglig ansvarlig:

Haakon Heyerdahl (hhe@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)