SN/K 186 Læringsteknologi

Komiteen arbeider med læringsteknologi og e-læring, men også med andre aspekter av informasjonsteknologi i forbindelse med læring og utdanning. Komiteen er nasjonal referansekomité for både europeiske og internasjonale komiteer. Flere komitémedlemmer er aktive i de europeiske og internasjonale komiteene. Komiteen har også igangsatt nasjonale prosjekter, som gjennomføres i underliggende arbeidsgrupper:

 • AG 1, metadata
 • AG 2, læringsanalyse

På europeisk nivå pågår arbeidet i:

 • CEN/TC 353, Information and communication technologies for learning education and training (for tiden uten aktive prosjekter)

Det internasjonale arbeidet skjer i en underkomité under ISO/IEC JTC 1, Information technology:

 • ISO/IEC JTC 1/SC 36, Information technology for learning, education and training

Under denne komiteen er det åtte arbeidsgrupper:

 • Vocabulary
 • Collaborative technology
 • Learner information
 • Management and delivery of learning, education and training
 • Quality assurance and descriptive frameworks
 • Platform, services, and specification integration
 • ITLET - Culture, language and individual needs
 • Learning analytics interoperability

Det er norsk leder for SC 36 (Erlend Øverby, Karde AS).

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT

SN/K 186 er nasjonal speilkomité for følgende europeiske og internasjonale standardiseringskomiteer:

 • ISO/IEC JTC 1/SC 36 (Information technology for learning, education and training)
 • CEN/TC 353 (Information and Communication Technologies for learning education and training)
 • CEN/ISSS WS/LT (CEN Workshop on Learning Technologies)

SN/K 186 samordner den norske deltakelsen i disse standardiseringskomiteene, inklusive deltakelse på internasjonale møter, og gir råd til Standard Norge med hensyn til norsk stemmegivning på alle nivåer innenfor disse komiteene.

SN/K 186 tar i sitt arbeid utgangspunkt i internasjonale, europeiske og nasjonale standarder. SN/K 186 kan ved behov også samarbeide, delta i eller utvikle produkter på grunnlag av arbeid i nasjonale og internasjonale standardiseringsinitiativer og -konsortier utenom ISO/IEC og CEN.

SN/K 186 skal vurdere behovet for nasjonale standarder og eventuelle standardiserte tilleggsprodukter (veiledere, oversettelser osv.) innen prioriterte områder som supplement til internasjonale og europeiske standarder. Målet er at læringsteknologistandarder blir tatt i bruk som et nyttig og viktig verktøy for bedre informasjonsflyt i norsk utdanning og opplæring på alle nivåer.

Prioritert område for komiteen:

 • Digitale læringsressurser: distribusjon/integrasjon, metadata, individuell tilpasning og tilgjengelighet, digitale oppgaver og prøver.

Komiteen kan selv foreslå endringer av prioritert område eller nye prioriterte områder. Komiteen skal legge fram forslag til Standard Norge om konkrete standardiserings aktiviteter innen prioritert område. Endring av prioritering og oppstart av konkrete nasjonale standardiseringsprosjekter forutsetter at mandatet revideres. Komiteen kan ved behov etablere arbeidsgrupper til å løse konkrete arbeidsoppgaver.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 5 år.

Komitéleder:

Eva Mjøvik, Senter for IKT i utdanningen

Faglig ansvarlig:

Haakon Heyerdahl (hhe@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)