Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

SN/K 226 Fasilitetsstyring

Komiteens mandat ble godkjent av Sektorstyre BAE i februar 2016.

Komiteens mandat er:

“Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 267 Facilities Management, CEN/TC 348 Facility Management og CEN/TC 319 Maintenance og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og CEN/TC-komiteene derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Komiteen har ansvar for Standard Norges strategi innenfor området fasilitetsstyring, derunder

 • Videreutvikle hovedstrukturen for de norske fasilitetsstyrings-standarder i serien
  NS 6420-NS 6450, innenfor rammestandardene fra ISO/TC 267, CEN/TC 348 og
  CEN/TC 319 og NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon. Dette omfatter et funksjonelt og helhetlig system av standarder for virksomhetsområdet, samtidig som systemet er fleksibelt og tilrettelagt for videreutvikling.
 • Utarbeide og vedlikeholde fagsystematikken (2 bokstavnivå) i hovedstrukturen for ny standard NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester som lanseres i 2018.
 • Være redaksjonskomité for ny NS 6420, derunder å foreslå utarbeidelse av nye NS 6420-deler og være ansvarlig for innholdet i NS 6420-0 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester – Del 0: Orientering og veiledning. Komiteen skal også vurdere og utarbeide enkeltposter for fasilitetstjenester der det ikke er egne SN/K.
 • Utarbeide og gi innspill til Standard Norges plan for vedlikehold av de norske standardene innenfor fasilitetsstyring derunder revisjon og utarbeidelse av nye norske standarder på området både kontraktstandard(er) og utførelsesstandarder (krav til en tjeneste).
 • Oppdatere arbeidsplanen for Standard Norges virksomhetsområde for fasilitetsstyring.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk derunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. januar 2019.

---------------------------------------

Komiteen arbeider for tiden med:

 • Oppfølging av ISO/TC 267 Facilities Management og utvikling av nye standarder: ISO 41001 FM - Management systems, ISO/IEC 17021-11 Kompetansekrav til de som skal sertifisere etter ISO 41001. Det er også under utvikling nye prosjekter for FM strategi og påvirkning av FM bestiller og leverandør. Vi har to norske eksperter med i ISO-arbeidet.
 • Oppfølging av CEN/TC 348 Facility management, særlig WG 6 for areal og volum og WG 8 for roller og ansvarsområde for FM manager. I tillegg pågår det revisjon av samtlige delstandarder i NS-EN 15221-serien for fasilitetsstyring som følge av at ISO-standardene for FM terminologi (ISO 41011) og ISO 41012 for strategisk sourcing og utvikling av avtaler blir felleseuropeiske standarder. Vi har 4 norske eksperter med i arbeidet.
 • Oppfølging av CEN/TC 319 Maintenance og utvikling av flere nye standarder for vedlikehold. Norge leder arbeidet med en ny standard for vedlikeholdsprosjektering (maintenance engineering). I tillegg utarbeides det krav til tilstandsanalyser, vedlikeholdsledelse, vedlikeholdsplaner og risikobasert inspeksjon. Vi har mange norske eksperter med i arbeidet og deltar i nær alle arbeidsgruppene 
 • Oversettelse av de nye ISO standardene for fasilitetsstyring (ISO 41011 for terminologi og ISO 41012 for sourcing og avtaler).
 • Oversettelse av NS-EN 15221-serien som består av 7 deler hvorav fire er oversatt og vi holder på med ferdigstillelse av delene -4, -5 og -6.
 • Oversettelse av standarden for vedlikeholdsterminologi NS-EN 13306:2018.
 • Utarbeidelse av en nettbasert veildning for utarbeidelse av tjenestenivåavtaler (SLA) basert på ISO 41012 for strategisk sourcing og avtaler om FM
 • Utvikling av NS 6420 for beskrivelsestekster for fasilitetstjenester og standard-serien NS 6420-6450.

Komitéleder:

Arne Slettebøe, BNL

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)