SN/K 279 Arbeid i tau

Komiteen ble nedsatt i 2007 og utvikler Norsk Standard for tilkomstteknikk. Standarden, NS 9600, omfatter følgende delstandarder:

  • Del 1: Sertifisering av personell
  • Del 2: Fagplan for sertifisering av personell
  • Del 3: Sertifisering av virksomhet for opplæring
  • Del 4: Sertifisering av virksomhet for levering av tjenester

Komiteen reetablert i 2014.

Det er også igangsatt arbeid for å utvikle en ny Norsk Standard for fallsikring.

Komiteen arbeider med revisjon av  NS 9600 Arbeid i tau. Komiteen har foreslått  å  endre av navn relevant til gjeldende regelverk. Standarden skal inneholde krav til opplæring og sertifisering og være i tråd med gjeldende samsvarsstandarder.

 

Komiteen bes også om å utarbeide forslag til Norsk Standard om krav til opplæring innen fallsikring. Komiteen bør her også vurdere sertifiseringsordning for opplæringsvirksomheter innen fallsikring og redning.

 

Dersom komiteen finner det aktuelt, kan det også utvikles andre standarder eller elektroniske blanketter, herunder også juridiske standarder som kontraktstandard med blankett til bruk for innkjøp.

 

Alle standarder som utvikles skal vurderes harmonisert mot gjeldende regelverk på tvers av aktuelle sektorer. Komiteen vil selv ta stilling til om standarder for arbeid i høyden skal utvikles som en samling, eller som enkeltstående standarder.

 

Komiteen bes om å bidra til at norske interesser fremmes i utviklingen av europeiske og internasjonale standarder i følgende komiteer:

 

  • CEN/TC 160 Protection against falls from height including working belts
  • ISO/TC 94/SC 4 Personal equipment for protection against falls

 

Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 94/SC 4 eller CEN/TC 160, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

 

Det kan også være aktuelt for komiteen å følge opp arbeidet i CEN/TC 53 Temporary works equipment og CEN/TC 128/SC 9/WG 1(prNS-EN 17235 i tillegg til å orientere seg om og delta i tilgrensende standardiseringsarbeid nasjonalt innenfor andre områder som stillas, lift og stiger.

 

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de internasjonale standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

 

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år.

Komitéleder og eventuelt nestleder velges av komiteen. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

 

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Samfunn, industri og petroleum og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

 

3          Komitésammensetning

Virksomhetene som er foreslått nedenfor innehar kompetanse på området som er av interesse for komiteens arbeid. Standard Norge har ikke tatt stilling til endelig sammensetning men følgende virksomheter vil få forespørsel om oppnevnelse av egen representant til komiteen:

 

 

Interessent type

Virksomhet som forespørres om deltakelse

Myndigheter

Arbeidstilsynet

Petroleumstilsynet

Jernbaneverket

Statens vegvesen

Næringsliv

EBA

NELFO

Equinor

BKK

Mesta

Aak Safety

CAN

Westcon

Høyden

SOFT

SEF

PNI

Statnett

Ramirent

Christiania Stillas

Beerenberg

Conoco Philips

 

Arbeidstaker og arbeidsgiver

organisasjoner

Fellesforbundet (land og offshore)

Norsk arbeidsmannsforbund

Norsk industri

NELFO

Sertifiseringsorganer

SOFT Sertifisering AS

 

Ved behov for ytterligere spesialkompetanse kan andre eksperter inviteres til å delta på enkelte møter eller i egne arbeidsgrupper. Komiteen bes også om å avholde egne høringsmøter der det er formålstjenlig.

Komitéleder:

Tore Rønstad, SOFT

Faglig ansvarlig:

Jens O. Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)