SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader

Standard Norge opprettet i 2008 en nasjonal komité for vibrasjoner og rystelser i bygninger for å unngå bygningsskade (SN/K 293). Komiteen reviderte NS 8141 Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk, fra 2001. Revidert standard ble utgitt i tre deler i perioden 2012-2014.

I 2015 kom det en god del synspunkter og bekymringsmeldinger fra sprengningsbransjen om bruken av NS 8141-1 med tillegg A1 fra 2013/2014, og om hvordan frekvensveiingen slår ut på måleverdiene for vibrasjoner fra sprengninger. Det fremkom en god del frustrasjon, og bransjen bad om at 2001-versjonen av standarden snarest gjøres gyldig igjen. Dette medførte at 2001-versjonen av standarden ble gjort gyldig igjen for en overgangsperiode parallelt med den nye utgaven.

Komiteen og bransjens representanter foreslo at standarden NS 8141-1 med tillegg A1 fra 2013/2014 og veiledningen vurderes på nytt. Det er til dels kjente problemer fra tidligere metode, og det var meningen at et nytt filter skulle redusere problemene. Bransjen har imidlertid ikke fått skaffet seg nok erfaringsgrunnlag til å vurdere grenseverdier og måleresultater etter den nye metoden, og hva som kan være årsaker til når noe uventet skjer. Arbeidet er primært planlagt å berøre del 1 og veiledningen til denne, men avhengig av årsaken, er det mulig at resultatene av undersøkelser har konsekvens for de andre delene av standarden. Del 2 fortsetter også å eksistere parallelt som i dag.

I løpet av 2016-2017 har komiteen diskutert revisjonen i flere møter. Dette førte til ønsket om å gjennomføre et forskningsprosjekt i regi av NGI/Multiconsult asa. Forskningsprosjektet kom i gang i 2018, og det fortsetter i 2019. Det undersøkes parallelt ulike løsninger i Sverige, og det samarbeides om løsningene.

Komiteen, SN/K293 Vibrasjoner og bygningsskader, ble gjenoppnevnt i september 2015 med et revidert mandat. Mandatet ble fornyet i oktober 2018.

Oppdatert mandat fra 2018

"Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 8141-1 med veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk, med tillegg A1 og ev. tillegg A2, og veiledningen i forhold til innkomne beskrivelser av problemer og uventede forhold som kan bl.a. være:

−   uforklarlig spredning i måleverdiene fra salve til salve;

−   ekstreme måleverdier ved kort avstand (< 20 m) mellom målepunkt og sprengningssted;

−   oppførsel av sensor i målesystemet og montering av den;

−   valgte frekvenser som kan være lavere enn tidligere antatt, og som kan slå ut på måleresultatene siden filteret korrigerer måleverdiene ut fra frekvensen, mv.

Komiteen skal også vurdere om det er andre vesentlige forhold som må ses på som følge av erfaringer ved bruk av standarden og resultater fra forskningsprosjekter.

NS 8141-1 med tillegg, og eventuelt veiledningen med ladningsberegning, bearbeides og revideres basert på resultater fra forskning og ny viten om hvordan skader på bygninger oppstår. De andre delene av standarden bearbeides og revideres dersom ev. endringer i del 1 har konsekvenser for disse.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området. 

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden. 

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år fra ny kunnskap er fremskaffet.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for for­lengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen."

Komitéleder:

Rådgivende ingeniør Nils Ramstad, Multiconsult asa

Faglig ansvarlig:

Iiris Turunen-Rindel (itr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)