SN/K 034 Bygningers energiytelse

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 089 Thermal performance of buildings and building components
  • CEN/TC 228 Heating systems in buildings
  • CEN/TC 371 Energy Performance of Buildings project group
  • ISO/TC 163 Termal perfomance and energy use in the built environment
  • ISO/TC 205 Building environment design

Komiteen samarbeider med følgende internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 156 Ventilation for buildings
  • CEN/TC 169 Light and lighting
  • CEN/TC 247 Building automation, controls and building management systems

Komiteen arbeider med å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter energi i bygninger, slik som NS 3031 (midlertidig tilbaketrukket), SN/TS 3031 og Norsk Standard for passivhus og lavenergibygninger, NS 3700 og NS 3701. Den følger dessuten opp annet internasjonalt arbeid med relevans til energibruk i bygninger og standarder knyttet til bygningsenergidirektivet. I tillegg gir den faglig støtte til norske eksperters deltagelse i standardiseringsarbeidet. Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN og ISO samt behandle forslag til eventuelle nasjonale tilleggsdokumenter til de standarder som blir fastsatt.

ISO/TC 163/SC 2 - Calculation methods
Dr.ing. Lars Myhre i Boligprodusentenes forening er komitéleder i ISO/TC 163/SC 2 Calculation methods og det er Standard Norge som holder sekretariatet. Denne komiteen er ansvarlig for de globale standardene slik som NS-EN ISO 52016-1 for å beregne energibehov til varme og kjøling og standarder for å beregne bygningsdelers U-verdier, slik som NS-EN ISO 6946.

Veiledning for deltakere i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid (lenke til pdf-fil).

Komitéleder:

Sylvia Skaar

Faglig ansvarlig:

Jens Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)