SN/K 374 Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg

Nå settes premissene for felles digital informasjonsflyt om produkter i BAE-næringen

For å digitalisere byggenæringen må informasjon om byggevarers egenskaper kunne distribueres sømløst mellom ulike digitale systemer - og følge gjennom hele byggets livsløp. Alle byggevarer skal tilfredsstille krav satt i standarder, lover og regler og av markedet.

Det er startet et arbeid med å standardisere digitale datamaler næringen kan stå sammen om. Dette er basert på produktdatamaler utarbeidet av coBuilder samt arbeidet med egenskaper hos Norsk Byggtjeneste.

Malene skal bestå av egenskaper som er relevante pr. produktgruppe. Videre skal det lages digitale «koblinger» slik at det blir mulig å bruke egenskapene inn i for eksempel BIM og i de ulike digitale systemene byggenæringen bruker.

Det er opprettet en komité i Standard Norge kalt SN/K 374 «Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg» som skal sørge for at det blir utarbeidet datamaler for ulike produktgrupper.

«Det digitale veikartet for byggenæringen» er et overordnet rammeverk for hvordan næringen må jobbe for å bli en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs næring i 2025. Det er behov for å koordinere en rekke fellesaktiviteter for å høste gevinster av digitalisering. Å etablere en felles digital plattform, samt å sørge for at standarder, lover og regler legger til rette for digital samhandling er pekt ut som forutsetninger for å lykkes.

Standard Norge utarbeider standarder som understøtter digitalisering og utvikling av byggenæringen. Dette gjelder både kommersielle og ikke-kommersielle interesser.

Løsningene utviklet for vareidentifikasjon er bransjedrevet og ikke standarder som er formelt anerkjent og forvaltet nasjonalt eller internasjonalt.

Det er behov for informasjon om produkters egenskaper i hele byggets livsløp fra planlegging, prosjektering, bygging, drift og til avhending eller gjenbruk. Det er behov for en felles, entydig koding for å beskrive byggevarers egenskaper. Product Data Templates (PDT) er felles maler for produktdokumentasjon. PDT gir en standardisert metode for aktører i byggenæringen å utveksle produktinformasjon gjennom alle faser av livsløpets til et byggverk. Med nøytrale PDT-er i bygningsinformasjons-modelleringen (BIM) skal alle kunne forstå hva man beskriver uavhengig av språk.

Ved bruk av standardiserte PDT’er vil man kunne oversette og distribuere informasjon om produkter på tvers av landegrenser, systemer og programvare. Når data fylles inn i en PDT, får man en PDS (Product Data Sheet) for et spesifikt produkt. PDT er løsningen for å sikre enighet mellom alle aktører i verdikjeden om hva som skal leveres av data.

I Europa utvikles det nå standardiserte måter å etablere PDT’er på, slik at disse kan brukes av alle land innen EØS-området. Målene med produktdatamalene er å definere et felles sett med krav til egenskaper som er relevant for de forskjellige produktgruppene. De utfylte produktdatamalene med tilhørende krav skal gjennomføres i interessentenes system.

Standard Norge er en nøytral og uavhengig organisasjon som skal sikre at innholdet og kravene til egenskaper til byggevarer kvalitetssikres og blir tilgjengeliggjort digitalt og tatt i bruk på en nøytral måte i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE).

Mandat

Det oppnevnes en komité med mandat om å organisere arbeidsgrupper som fyller malene (PDT’ene) med innhold.

Standard Norge, sammen med komiteen, finner fram til nødvendig finansieringsmodell for drift av arbeidet, forvaltning og vedlikehold.

For å sikre dette skal komiteen:

 • organisere grupper fra alle aktører i byggenæringen som har en interesse for produktinformasjon;
 • arbeidsgruppene skal benytte:
  - prosesser utformet etter prEN ISO 23386 Building information modelling and other digital processes used in construction — Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionariesog;
  - datastruktur etter prEN ISO 23387 Data templates for construction works entities, Part 1: Objects, collections, and relationships defining the general structure of data templates, and how to link the data templates to Industry Foundation Classes (IFC);
  - WI 00442008 Data templates for construction works entities
  - Part 2: Methodology and process of creating data templates for construction products that are covered by technical specifications: harmonized product standards (hEN) non-harmonized product standards and European Assessment Documents (EAD).
 • godkjenne og dokumentere innholdet i PDTene ved verifisering, oppdatering og videreutvikling av PDT’ene;
 • forvalte og koordinere innholdet i samarbeid med næringen, når det er behov for oppdatering i norske PDT’er (norsk kontekst);
 • sørge for at termer som ikke foreligger på norsk skal oversettes;
 • sørge for at PDT’ene tilgjengeliggjøres på en fornuftig måte.

Ansvarlig prosjektleder hos Standard Norge koordinerer videre dialog og behandling i arbeidsgrupper.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Komiteen skal bidra til at PDT’ene tas i bruk gjennom å foreslå testing, kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitésammensetning

Interessent type

Virksomhet

Næringsliv

Boligprodusentene

Norske Rørgrossisters Forening

Byggevareindustriens Forening

Treindustrien

Virke

bSmart Norge

NCC

Skanska

GS1Norway

coBuilder

Veidekke

Holte Prosjekt

Ratio Arkitekter

Link Arkitektur

Norsk Byggtjeneste

Norske Trevarer

Myndigheter

Dibk

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Per Jæger, Boligprodusentens forening

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)