SN/K 412 Forberedende ytelser - NS 3420 Del C

Komiteen arbeider med revisjon av standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del C: Forberende ytelser.

Den gjeldende versjonen av standarden ble utgitt i 2008 og inneholder beskrivelsestekster for miljøsanering, demontering og riving samt hulltaking, slissing, sanering av soppangrep og bekjempelse av skadedyr som angriper trevirke.

I komiteens nye forslag til standard er det også inkludert beskrivelsestekster for stikningsarbeider, i tillegg til omfattende strukturendringer i standarden forøvrig.

Den nye revisjonen av standarden er planlagt utgitt i starten av 2018.

Komiteens mandat har vært (hovedtrekk): 

"Komiteen skal gi forslag til innhold eller endringer og tillegg til eksisterende del i NS 3420. Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan selv imidlertid foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Komiteen skal videre vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konsultert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene."

Komitéleder:

Arne Hugo Elde

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)