SN/K 554 Digital trygghetskjede for alarmer

Komiteen SN/K 554 skal arbeide innenfor velferdsteknologi, på området trygghetsalarmer. Komiteen skal følge og påvirke arbeidet i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 431 Service chain for social care alarms.

Den økende andelen av eldre i Norge og Europa stiller helt nye krav til hvordan kommunene kan ivareta de eldre sin trygghet i egen bolig. Samtidig oppgraderes det analoge bakkenettet og kommunene arbeider med å finne gode og fremtidsrettede løsninger for å sikre at eldre kan bo lenger i sine private boliger.

Standard Norge ønsker å opprette en nasjonal standardiserings komite, med bred deltakelse for å sikre at norske interesser blir fremmet i det europeiske prosjektet, og at nasjonale behov for utvikling av trygghetspakker ivaretas.

Komiteen har følgende mandat:

Komiteen skal bidra til at Norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innen velferdsteknologi og trygghetsalarmer. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 431 Service Chain for Social Care Alarms og støtte de Norske deltakerne i komiteen og i arbeidsgrupper.

Komiteen kan videre utvikle dokumentasjonen sett i relasjon til tjenestekjeden for slike alarmer. Dette kan omfatte:

  • Tekniske spesifikasjoner for bruk av Open IP-basert protokoll for trygghetsalarmer (OIPPS)
  • Tekniske og service relevante krav
  • Grunnleggende tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for produkter og tjenenester, for eksempel video kommunikasjon for brukere av tegnspråk
  • Utvikling av infrastruktur og tjenester
  • Retningslinjer for anskaffelser av relevante tjenester og produkter rettet mot innkjøpere, leverandører, operatører og brukere

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og eventuelt nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen."

Komitéleder:

Kirsti Fossland Brørs

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)