SN/K 570 Chain of custody

Komiteens mandat er:

SN/K 570 skal overvåke og påvirke arbeidet i ISO/PC 308 Chain of custody. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av standarden ISO 22095 Chain of Custody – General terminology, concepts, guidance and requirements.

Komiteen skal følge arbeidet ISO/PC 308 Chain of custody. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/PC 308, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)