SN/K 577 Robotteknologi

I flere tiår har robotikk vært en viktig del av produksjons- og industribedrifter, men de senere årene har interessen for bruk av robotteknologi økt kraftig også i andre sektorer, blant annet innenfor helse. Robotteknologi er i dag en ny plattform som mange tjenester baserer seg på, og teknologien muliggjør nye arbeidsmåter, tjenester og hjelp til mestring i hverdagslige situasjoner. 

Standarder Norge utredet våren 2018 interessen for etableringen av en norsk speilkomite innen Robotteknologi. Den internasjonale komiteen ISO/TC 299 Robotics ble i 2016 re-oppnevnt for å gjenspeile den økende bruken av robotikk innen flere områder.

ISO-komiteen har siden 2016 etablert en rekke nye arbeidsgrupper som utvikler standarder for sikkerhet, testmetoder og kvalitet. Interessen blant norske produsenter og innen forskning og utvikling har vært stor, og den norske komiteen for robotteknologi har startet sitt arbeid.

Prosjektet skal sørge for at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder innen robotteknologi, og arbeide for gjennomslag for norske posisjoner gjennom effektiv drift av speilkomitéen. 

Standardene som utvikles har som mål å: 

 • bidra til innovativ utvikling av fagområdet
 • gi veiledning om hvordan man kan implementere bruken av robotteknologi på best mulig måte
 • sammenfatte beste praksis for sikker bruk av teknologien
 • gi anbefalinger for brukergrensesnitt og ytelse
 • stille krav til testmetoder og brukergrensesnitt

Komiteens mandat

Komiteen skal bidra i utviklingen av standarder i:

 • ISO/TC 299 Robotics 

Den tekniske komiteen arbeider med standarder innenfor følgende områder: 

 • Medical robot safety
 • Personal care robot safety
 • Service robots
 • Modularity for service robots
 • Industrial safety
 • Vocabulary and characteristics 

Den nasjonale speilkomiteen SN/K 577 Robotteknologi har som hensikt å følge arbeidet i ISO på området robotteknologi, herunder understøtte arbeidet til norske eksperter som deltar i arbeidsgrupper under disse. Komiteen skal vurdere behovet for å utvikle norske standarder på området, og eventuelle andre normative dokumenter. 

Komiteen skal gjøre dette ved å:

 • utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
 • vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
 • bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
 • gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 299, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Prosjektet skal sammen med komiteen støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. 

Prosjektet skal understøtte komiteen i dette gjennom å:

 • være sekretariat for komiteen.
 • kvalitetssikre prosessene og sørge for at sluttproduktet blir av høy kvalitet.
 • arbeide for en balansert komitédeltakelse.
 • spre informasjon om arbeidet til bransjen gjennom relevante kanaler.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Lasse Mortensen (lmo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)