SN/K 593 Blockchain

Blockchain-teknologien har potensiale til å revolusjonere, ikke bare det økonomiske domenet, men også domenet for myndigheter, organisasjoner og private selskaper.

Den norske komiteen for Blockchain & Distributed Ledger Technologies, er satt opp for å møte voksende behov for standardisering på området ved å tilby internasjonalt avtalte måter å jobbe på for å forbedre sikkerhet, personvern og forenkle internasjonal bruk av teknologien gjennom bedre interoperabilitet. Dette er spesielt relevant på grunn av antall små og mellomstore bedrifter, på tvers av ulike sektorer, som utvikler blockchainteknologi som et produkt.

Blockchain & Distributed Ledger Technologies er et raskt utviklende og ekspanderende område. Behovet for samarbeid er identifisert og den norske komiteen er allerede i kontakt med aktuelle CEN-, ISO- og IEC-komiteer. ISO komiteen har opprettet totalt 6 arbeidsgrupper der det pågår utvikling av 12 standarder med planlagt publisering i 2021 og 2022.

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Utkast til mandat: (skal godkjennes av komiteen og Standard Norges administrerende direktør)

Komiteen skal bidra i utviklingen av standarder i: 

 • ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies
 • CEN-CLC/JTC 19 Blockchain and Distributed Ledger Technologies 

Komiteene arbeider med standarder innenfor følgende områder:

 • Foundations
 • Security, privacy and identity
 • Smart contracts and their applications
 • Governance
 • Use Cases

Den nasjonale speilkomiteen SN/K 593 Blockchain har som hensikt å følge arbeidet i ISO og CEN på området Blockchain and Distributed Ledger Technologies, herunder understøtte arbeidet til norske eksperter som deltar i arbeidsgrupper under disse. Komiteen skal vurdere behovet for å utvikle norske standarder på området, og eventuelle andre normative dokumenter.

Komiteen skal gjøre dette ved å:

 • utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
 • vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
 • bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.
 • gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 307 og CEN-CLC/JTC/19, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Det forutsettes at minimum en av deltagerne i den norske komiteen deltar internasjonalt. Prosjektet skal sammen med komiteen støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

Prosjektet skal understøtte komiteen i dette gjennom å:

 • være sekretariat for komiteen.
 • kvalitetssikre prosessene og sørge for at sluttproduktet blir av høy kvalitet.
 • arbeide for en balansert komitédeltakelse.
 • spre informasjon om arbeidet til bransjen gjennom relevante kanaler.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Lasse Mortensen (lmo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)