Rapport: Standarder kan bidra til enklere regelverk

En analyse gjennomført av Menon Economics på vegne av Regelrådet, Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har sett på hvordan det henvises til standarder i dagens regelverk og forenklingspotensialet som ligger i dette.

Studien tok utgangspunkt i en hypotese om at riktig bruk av standarder i regelverk kan gi forenkling både for regelverksutviklerne (staten), regelverksbrukerne (næringslivet) og samfunnet for øvrig. Utgangspunktet var at standarder trolig egner seg best innenfor enkelte regelverksområder.

Et av målene med samarbeidet har vært å identifisere regelverksområder hvor standarder egner seg og i liten grad er i bruk i dag.

Ingen samlet strategi

Standarder er frivillige verktøy i markedet, mens regelverk er obligatorisk å anvende og hjemlet i lov. Standardenes evne til å møte behovene i markedet er derfor den faktoren som avgjør om de er effektive som støtte for bedre regulering.

I Norge brukes standarder i regelverksutforming på en rekke områder som for eksempel samfunnssikkerhet, petroleum og bygg og anlegg. Fra norske myndigheter er det imidlertid ingen samlet strategi og fastlagt metode for bruk av standarder i utforming av regelverk.

Fem anbefalinger

Menons analyse angir fem anbefalinger om veien videre i arbeidet med standarder og regelverk. Den anbefaler blant annet at standarder bør inkluderes som en sentral faktor i strategiske beslutninger om hvordan regelverk skal utformes.

Videre anbefaler den at norske myndigheter på et overordnet og tverrsektorielt nivå bør koordinere regelverksutviklingene i lys av bredere samfunnstrender som grønt skifte og digitalisering.

Last ned rapporten

Rapporten er utarbeidet med støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet og kan lastes ned her: «Henvisning til standarder i norsk regelverk».

Download summary in English

The summary of the report «References to standards in Norwegian regulation» is available in English. The study is the first systematic mapping of how standards are referred to in Norwegian legislation.

The study was carried out by Menon Economics on commission from Standards Norway, the Norwegian Electrotechnical Committee (NEK) and the Norwegian Better Regulation Council.

Download summary in English

Video: Lansering av rapporten

15. juni ble rapporten om standarder og regelverk presentert. Her finner du et opptak fra arrangementet.

Europeiske og internasjonale rapporter

Tidligere er det utarbeidet to internasjonale veiledningsdokumenter om forholdet mellom standarder og regelverk. Den ene er en europeisk veiledning om standarder og forskrifter, mens den andre handler om hvordan ISO- og IEC-standarder kan brukes og henvises til for å støtte regelverksutforming. 

Du finner dokumentene på vår side om standarder og regelverk

Sist oppdatert: 2022-07-28